Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > SOUTĚŽÍME

Info COVID-19

 

9.9.2020

Zde je metodika spolupráce lékařů a školských zařízení, kterou projednal SPLDD s náměstkyní ministra školství a došli ke konsenzu.

 

Jde o oficiální dokument zaslaný pediatrům, ze SPLDD, metodika ošetřování dětí od 1.9.2020. Dokument byl projednán s náměstkyní ministra školství. V tomto dokumentu je velmi přehledně popsán způsob ošetřování dětí vč. potvrzení od lékařů pro školy na chronická onemocnění.

 

COVID.png

 

Co je v dokumentu důležité
K AKUTNÍM ONEMOCNĚNÍM!

 

  1. Poznámka, že do školského zařízení je přijato pouze zdravé dítě, bez známek akutního infekčního onemocnění.
  2. Při zjištění, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění ve školském zařízení škola kontaktuje zákonného zástupce, který si neprodleně pro dítě přijde.
  3.  Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje lékaře
  4.  Dle telefonické konzultace, nebo přímo návštěvy lékaře - o tom rozhoduje lékař sám, zda má dítě přijít na vyšetření do ordinace nebo ne, je dítěti naordinována domácí léčba - zpravidla 10 dnů!! POZNÁMKA - záleží na ordinaci lékaře, dle klinických příznaků nebo doplňujících vyšetření léčbu může naordinovat kratší nebo delší.
  5. Zdravé dítě - to znamená doléčené a bez klinických příznaků, pak nastupuje do školského zařízení. Zde se nevydává potvrzení lékaře, že je dítě zdravé, nebo že je negativní  na COVID 19!

DÍTĚ OMLOUVÁ RODIČ, LÉKAŘ POTVRZENÍ NEVYDÁ!

 

 

Co je v dokumentu důležité
K CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, KTERÉ SVÝMI PŘÍZNAKY MŮŽE ODPOVÍDAT I AKUTNÍMU ONEMOCNĚNÍ COVID 19.

 

  1. Škola požaduje potvrzení od zákonného zástupce, že dítě trpí chronickým onemocnění (PROČ? PROTOŽE JINAK HO IZOLUJE, PROTOŽE SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE MÁ AKUTNÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ).
  2. Při zhoršení zdravotního stavu dítěte, byť máte potvrzení, že trpí chronickým onemocněním, kontaktujete zákonného zástupce – i alergik může být nemocný.
  3.  Škola vyžaduje buď - potvrzení od lékaře praktika, nebo od specialisty (POZNÁMKA: lékař pediatr toto potvrzení vydává, když má již zprávu od specialisty, že je dítě chronicky nemocné).

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

 

I.

 

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

 

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

 


 

Shrnutí základních pravidel provozu MŠ
od 1.9.2020
zpracovaných podle manuálu MŠMT

 

Před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

 

ROUŠKY

Zatím nejsou potřeba, ale každé dítě bude mít ve skříňce jednu roušku v zásobě.

 

DESINFEKCE 

Doprovod dětí při vstupu do budovy, děti si ráno před předáním do třídy umyjí ruce.

 

HRAČKY

Hračky přinesené z domu nejsou povoleny.

 

NEMOC 

do budovy MŠ nesmí vstoupit nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění. V případě rýmy, kašle apod. nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato (pouze s potvrzením od lékaře, že tyto příznaky nejsou infekční).