Drobečková navigace

Úvod > O školce > Den učitelky v mateřské škole

Den učitelek a dětí v MŠ

Mnozí rodiče nemají představu, jak probíhá den učitelky v MŠ, z některých reakcí dokonce vyplývá názor, že si učitelka s dětmi ve školce jen hraje nebo že je pouze „hlídá“.

Dovolte nám tedy seznámit vás s tím, jak vypadá běžný den učitelky MŠ, jaké jsou podrobné činnosti dětí, co je během dne čeká.

Povinností každé mateřské školy je vytvoření vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Citace z RVP PV - Úkoly předškolního vzdělávání:

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Náš ŠVP má název „Poznáváme svět kolem nás“ – zkrácená charakteristika ŠVP je zveřejněna na vstupní nástěnce v MŠ.

 • ŠVP je sestaven v obecné rovině, kde jsou společná témata pro všechny věkové kategorie. Učitelky pro třídu vytvářejí vlastní Třídní program a ten slouží jako podklad pro denní program pro děti, ve kterém se střídají různé činnosti také dle plánu – tzv. režim dne.

6.00 - 8.00 hodin

 • Děti se schází ve třídě a hrají si s hračkami dle vlastní volby, popř. jim s výběrem pomůže paní učitelka (dále PU) – mohou si kreslit, modelovat, hrát si se stavebnicemi, v dětských koutcích … využívají celý prostor třídy. PU dle potřeby hovoří s rodiči – přijímá jejich požadavky, zaznamenává informace o dítěti, zapisuje docházku a ranní filtr (záznamy o zdravotním stavu dětí), hlásí počty dětí do kuchyně, nabízí dětem pitný režim a řeší s nimi jejich problémy, napomáhá při hře, odpovídá na dotazy, radí a povídá si s nimi … Plánované nabízené činnosti: na koberci: např. stavby z kostek všech druhů, konstruktivní stavebnice, dřevěné skládačky, hry v kuchyňce, kadeřnictví. Děti si samy vytvoří skupinky dle zájmu a vyberou si činnost. Nabídka u stolečků: např. puzzle, společenské hry ( nutný dozor učitelky – dodržování pravidel), výukové zábavné hry a další spousta her, kreslení, modelování, malování štětcem, vystřihování, nalepování. Vše se připravuje až dle přání dětí, plánovaná výtvarná činnost vyžaduje častý dozor a radu, pomoc dětem. Pracuje obvykle jedna skupinka, které vše vysvětlíme, i několikrát, další skupince vysvětlujeme znovu. Nabízíme barvy, vodové barvy, suché pastely, tuš, křídy, netradiční techniky. Kontrolujeme správné návyky při práci s barvou a štětcem, při držení nůžek a tužky. Učíme těmto návykům malé děti, které se učí rovněž nápodobou od starších a sledováním jejich počínání. Starší děti plní své speciální úkoly v rámci přípravy na školní docházku (rozumové úkoly na procvičení paměti, logiky, grafomotoriky, pracovní listy…).

8.00 - 8.10 hodin

 • Následuje pravidelný denní „komunitní kruh“ – povíme si, co nás čeká dnešní den, neboť v tuto dobu jsou již téměř všechny děti ve třídě. Děti zanechají na chvíli svých činností, pokusíme se sklidit větší stavby na koberci, abychom měli prostor na cvičení a hry. Sejdeme se v kruhu a povídáme si o událostech předešlého dne, o zajímavostech a přivítáme se všichni ve školce. Zopakujeme si název dne, roční období,  do kalendáře přírody zaznamenáme počasí, které je venku. Pokud mají děti svátek nebo narozeniny, připravíme oslavencům malou školkovou oslavu – gratulace – přání od dětí, mini dárečky ze školky, písnička.

8.10 - 8.30 hodin

 • A už je čas na ranní rozcvičení. Cvičíme v herně na koberci, děti cvičí v pohodlném oděvu, sundávají si „malé dětské šperky“, sukýnky … aby nedošlo k úrazu či poškození, uč. zajišťuje větrání v opačné části třídy se stolečky. Zařazujeme úvodní rozehřátí s písničkou nebo hudeb. skladbou z CD, průpravné zdravotní cviky, hlavní cvičení s procvičením nějakého důležitého cviku, využijeme v této části lavičky, velké průlezky, rozmanité náčiní (obruče, míče, tyče, drátěnky, cihličky, šátky apod.), zařadíme pohybovou hru a relaxační cvičení. Po skončení následuje hygiena - děti jdou na záchod a umýt si ruce, dbáme na hygienu a návyky kontrolujeme.

8.30 - 8.45 hodin

 • Jdeme na svačinu. Dle potřeby přidáváme dětem čaj, pomáháme se stolováním, vedeme děti k čistotě a samostatné obsluze – odnáší si nádobí, chodí si samy přidávat, likvidujeme vzniklé „nehody“. Vedeme děti k návykům stolování – nemluvit při jídle s plnou pusou, sedět u stolečku rovně, drobit na tácek, příliš se při jídle neotáčet na všechny strany – hrozí vylití tekutin, o přídavek poprosit a poděkovat, správně používat lžíci i příbor. Starší děti pomáhají s prostíráním stolečků.

8.45 - 9.15 hodin

 • Další vzdělávací činnosti jsou řízené uč., a to na koberci nebo u stolečků. Děti pokračují ve výtvarných činnostech, nebo se sejdeme u klavíru a s dětskými nástrojky si hrajeme na kapelu, hrajeme, zpíváme … povídáme si pohádky s obrázky u magnetické tabule … V řízených činnostech se střídají oblasti jako ve škole, my máme jen jiné názvy … rozvoj matematických představ, literární výchova, jazyková výchova, výtvarná, hudební, pracovní a tělesná výchova, dramatická výchova, rozvoj poznání (zahrnuje oblasti podobně jako přírodověda a vlastivěda, ekologie, aj.), rozvoj morálních hodnot. Tyto „školkové“ předměty se několikrát v týdnu opakují dle plánu a jakéhosi rozvrhu, který si každá učitelka vytváří sama. Ve školce děti nesedí v lavicích a v místnosti není rozhodně ticho. Děti vytváří skupinky a každá skupinka se věnuje nějaké činnosti. Část dětí maluje, část dělá didaktické úkoly u stolečků, část dětí se věnuje volné hře. Učitelka kontroluje práci dětí, snaží se o zapojení všech dětí do nějaké činnosti. Děti na práci nemají absolutní ticho, i když by ho některá činnost vyžadovala. Proto je to i pro dítě obtížné zvládnout úkol samostatně, soustředit se i v ruchu a úkol dokončit.
 • Po celé dopoledne jsou děti zaměstnávány činnostmi, které se jim snažíme vzhledem k jejich věku připravovat zábavnou formou … důležité je, aby se děti dokázaly při vyprávění příběhu, poslechu pohádky nebo při rozhovorech nad obrázky, zklidnit, soustředit se na pokyny učitelky a učit se plnit zadané úkoly … již od útlého věku se připravují na vstup do ZŠ …. Mnohdy je opravdu velké umění děti zklidnit, neskákat si do řeči při rozhovorech, vnímat, co říká kamarád nebo učitelka…
 • Křivka zatížení dopoledne stoupá a poté klesá, aby byl zachován potřebný odpočinek a relaxace, tomu se přizpůsobuje i režim dne. Odpoledne je v programu více klidových a volitelných aktivit. Nakonec si uklidíme u stolečků, na koberci a sejdeme se v našem kroužku, abychom si zhodnotili dnešní den, uspořádali výstavku prací a každý nám poví, co dnes za dopoledne dělal.

9.15 – 11.15 hodin

 • Opět provedeme hygienu, kdo má potřebu jde na WC, mytí rukou a přesun do šatny a oblékání na pobyt venku. Připomeneme si, jak se vhodně obléknout a na požádání pomáháme dětem při oblékání, snažíme se o samostatnost dětí a kontrolujeme zastrčené věci u každého zvlášť. Je dobré, když mají děti od rodičů připravené věci na pobyt venku v určené části skříňky - hned víme, že tak to máme nařízené od maminky. Jinak se děti s námi dohadují, co mají mít na ven. Nejnáročnější je oblékání v zimním období, kdy vrstev oblečení je víc, někdy nastanou problémy se zapínáním zipů, navlékáním ponožek, rukaviček a to především u malých dětí, které pomoc požadují daleko častěji než předškoláci. Po tomto úkonu je p. uč. celá splavená, musí se pospíchat, aby oblečené děti nebyly příliš dlouhou dobu ve vytopené šatně … ale ruce jsou pouze jedny i když ochotně pomáhá i p. uklízečka. Konečně se jdeme oblékat i my - paní učitelky, hlavně nezapomenout reflexní vesty, terčík a papírové kapesníčky, mobil …
 • Sledujeme na vycházce, aby děti nechodily příliš blízko obrubníku u silnice, snažíme se dodržovat přiměřené vzdálenosti mezi dětmi a bezpečnost u rušné silnice. Učitelka smí jít na procházku s maximálně 20 dětmi sama! Není to jednoduché jít s tolika dětmi sama, je nutné být neustále ve střehu a v plné soustředěnosti, rychle reagovat a předvídat situace. Jednomu dítěti zavazujete botu a přitom se musíte dívat, co dělají děti na kraji zástupu, vzdálených od uč. třeba  5 metrů. Cestou si často na přání dětí zahrajeme sportovní hry na vhodných odlehlých místech nebo hry dle vlastní volby dětí. Využijeme volnosti prostoru v přírodě, ale často celý prostor nejdříve musíme vizuálně zkontrolovat a projít, abychom případně odstranili nebezpečné předměty, děti neustále poučujeme, že po cestě nesbíráme žádné odpadky a podezřelé předměty, nesaháme po věcech, které míjíme př. ploty, zábradlí, keře…
 • Při přecházení vozovky je nutné děti stále upozorňovat na zklidnění před přechodem a reagování na povely učitelky, která zastavuje auta terčíkem, na pokyn vycházejí první a učitelka odchází ze silnice poslední, za poslední dvojicí. Přitom sleduje první dvojici, nyní již dost vzdálenou a dává jí pokyny, kde zastavit, aby to nebylo ani moc daleko ani moc blízko a nezůstala druhá polovina dětí v silnici. Na první dvojici musí být přitom velmi dobré spolehnutí, aby děti nenapadlo např. běžet za letícím listím, zatímco učitelka stojí uprostřed silnice a děti stále přecházejí. Chování první dvojice ovlivní dvojice další, strhne se lavinová reakce a nebezpečí je na dosah ruky. Každý den si oddychneme, když se v pořádku vrátíme s dětmi do školky. Neustálá zodpovědnost a ostražitost je na místě.
 • Vycházky také slouží k přímému pozorování okolí – povídáme si, co okolo sebe vidíme, co je velké, co malé, čeho je hodně, čeho méně, jaké slyšíme zvuky … v přírodě sledujeme stromy, rostlinky, hmyz, porovnáváme rozdíly … děti se zkrátka stále něco dovídají, učitelka je stále ve střehu …

11.15 - 11.30 hodin

 • Převlékání z pobytu venku, pomáhá nám paní uklízečka, mokré věci dáváme na sušáky nebo topení, aby mokré věci a pláštěnky nebyly ve skříňkách a neničily se ostatní věci.. Mokré pláštěnky vždy berte domů proschnout a druhý den dětem vraťte složené zpět do skříněk. Mnohdy není v našich silách všem dětem věci ve skříňkách přerovnávat. Školáci už to zvládnou lépe a samy si rovnají své věci. My děti chválíme především za to, že jsou schopny se vůbec samy převléknout, najít si věci a zase je vrátit do své skříňky – to je úspěch, že toto zvládnou. Někdy se stane, že si dítě své oblečení nepozná, podepsané není … tak řešíme zapeklité situace … plno otázek „ čí to je ? … odpověď žádná … Srovnané věci do komínků řešíme až jako poslední věc. Rodiče jistě prominou a věcičky pak dětem při odchodu porovnají. Po převléknutí jdou děti na záchod, umýt si ruce, učitelka kontroluje čistotu. Po vyslovení věty: “Tak já si přivoním“, zpravidla odchází zástup „prvních“ dětí se sklopenýma očima napravit svůj prohřešek.

11.30 - 12.00 hodin

 • Je tu připravený oběd. Velké děti používají příbor na druhé jídlo. Dle schopností dětí doplňujeme příbory i menším dětem. Dbáme na správné návyky u jídla, držení lžíce a příboru, slušné chování, čistotu stolování a utírání pusy po jídle. Malým dětem občas i pomáháme a krmíme je, ale měly by být schopny se najíst samy.

12.00 – 14.00 hodin

 • Pomáháme s převlékáním do pyžámek, děti odcházející po obědě si zatím kreslí u stolečků nebo prohlížejí obrázkové knížky a čekají na rodiče. Pomáháme dětem s ukládáním a přikrýváním, upravujeme postýlky. Rodičům předáváme důležité informace o dítěti a rovněž je přijímáme a zaznamenáváme pro kolegyni na odpolední službu. Učitelky se střídají ve směně. Učitelka z ranní směny odchází připravovat pomůcky a materiál pro činnosti na další den, uvede třídu do pořádku, sklidí pomůcky a materiály používané během dne, obmění např. nástěnky novými výtvory dětí, roztřídí výkresy dětí do složek ve třídě, zapíše do třídnice, doplní údaje do dokumentů, aj.
 • Hluk se ve třídě zklidňuje od ruchu odcházejících dětí a nastává čas na přečtení pohádky. Učitelku při čtení již neruší odcházející děti a komunikace s rodiči a nemusí tak přestávat ve čtení pohádky nebo příběhů z knih na pokračování. To mají děti velmi rády, mnohé si moc dobře pamatují, co jsme četli předchozí den. Výjimečně posloucháme pohádku z CD.
 • Od této doby mají již děti v celém prostoru školky potřebný klid na odpočinek. Potřeba odpočinku a zklidnění je velmi důležitá i pro nespavé děti.
 • I ve škole se budou potřebovat umět zklidnit a soustředit se v určenou dobu. Organismus se tak zrelaxuje pro další odpolední zátěž. Zatímco děti odpočívají, učitelka si kromě kávy (těšíme se vždy na něco teplého na unavené hlasivky) připravuje materiál a pomůcky k přípravě na další týden nebo den (dle situace), vybere si téma a píše si svou přípravu dle vzdělávacího programu. Studuje potřebné publikace k přípravě (nové náměty pro výtvarné, hudební, tělesné činnosti, didaktické hry pro výuku), pročítá odbornou literaturu, dopisuje všechny denní záznamy v třídní dokumentaci, promýšlí plán na další akce školky (besídky, zvláštní příležitosti).  Starší děti   - „nespavci“ - vstávají dříve a mohou si hrát v klidu u stolečků – prohlížení knížek, kreslení … při dodržení klidu a respektu k ostatním odpočívajícím dětem.

14.15 - 14.30 hodin

 • Vstávání, převlékání dětí, hygiena po spánku. Pomáháme dětem z pyžámek, lůžkoviny protřepeme, necháme odvětrat. Pomáháme s oblékáním, česáním holčiček, upravíme se a jdeme na svačinu.

14.15 - 14.30 hodin

 • Odpolední svačina. Opět dbáme na správné návyky, přidáváme dětem čaj a jídlo, ovoce

14.30 - 16.00 hodin

 • Hry dle volby dětí. Dle zájmu připravíme pracovní, výtvarné, pohybové nebo didaktické činnosti či hry na rozvoj paměti a pozornosti. Při činnostech sledujeme děti, jak drží tužku či jiný výtvarný materiál, jak zvládají skládání obrázků, třídění tvarů … Děti postupně odchází domů, předáme důležité informace rodičům. Provoz školky končí v 15.30 hodin.
 • Končící učitelka zkontroluje upravenost třídy, zavře všechna okna, vypne el.  spotřebiče, spláchne WC, uklidí do kabinetu již nepotřebné pomůcky a zamyká.
 • Pro mnohé učitelky tímto pracovní den ovšem nekončí, další přípravu dokončují ještě doma, ať už obkreslováním, vystřihováním pro malé děti, přípravou netradičních materiálů, hledáním námětů. Kromě pedagogické práce má každá z nás v pracovní náplni ještě další organizační záležitosti MŠ, které se zpravidla plní již mimo pracovní dobu, neboť se při nich nemůžete plně věnovat dětem: výroba výzdoby školky a její aplikace, třídění a systémové řazení pedagogického kabinetu a evidence pomůcek, evidence učitelské knihovny, evidence dětské literatury, CD, MC, gramodesek, videokazet, evidence tělocvičného nářadí a náčiní, evidence nábytku a el. zařízení, aktualizace a vytištění všech těchto seznamů, pomoc při malování v MŠ a úklidu, připravit a vytisknout aktuální informace o provozu a dění ve školce.
 • Pravidelně se konají také pedagogické porady a to až po skončení pracovní doby. Účastníme se odborných seminářů … jedná se tedy o celodenní nepřítomnost uč. v MŠ, takže se musí zajistit provoz tak, aby co nejméně narušoval zaběhnutý řád.
 • Jsou i situace, kdy krátkodobě chybí i p. uklízečka … potom se musí p. učitelky podělit o její práci … příprava lehátek a jejich úklid po spaní, vydávání jídla dětem, likvidace zbytků jídla po obědě … vytírání podlah v šatnách i na chodbách. Při delší nemocnosti p. uklízečky hledáme pomoc, kde se dá … i ze strany vás maminek.
 • Plně tak podporujeme názor odborníků, že být učitelem znamená být zároveň pedagogem jako zdravotníkem, úředníkem, umělcem, designérem, technikem (obsluha zařízení a drobné opravy), manažerem (hospodaření s rozpočtem, úspory, zajištění vhodných finančně úsporných akcí, využití odpadních materiálů k recyklaci apod.), knihovníkem, skladníkem, organizátorem a uklízečkou….
 • Zároveň být ozbrojen notnou dávkou trpělivosti, psychické vyrovnanosti, sebeovládání, empatie, tolerance, asertivity, přívětivosti, zodpovědnosti, spravedlnosti, důsledností, komunikačních schopností

být učitelem je tedy poslání a ne povolání, jak se zpravidla říká…

Kolektiv zaměstnanců