Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Důležité dokumenty > Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje Mateřské školy RADOST, Třebihošť

na období 2016-2017

Poslání:

Jsme mateřskou školou, která nabízí výchovu a vzdělávání pro děti zpravidla od tří do šesti let, individuální přístup v domáckém prostředí malé obce. Poskytujeme dětem přiměřené množství podnětů pro jejich zdravý vývoj, věnujeme se jejich přípravě na vstup do základní školy, nabízíme seznamování se s anglickým jazykem a aktivity rozvíjející rozumové schopnosti dětí. Pomáháme dětem vnímat prostředí, ve kterém žijí a vytvářet si k němu pozitivní vztah.

Vize:

Ve spolupráci s rodiči připravit dítě na jeho životní cestu všestranně rozvinuté, tvořivé, sebevědomé, odpovědné za své chování, se širokou slovní zásobou, které si bude vážit zdravého životního prostředí.

MŠ RADOST – každé dítě je hvězda, které umožníme zazářit.

MŠ RADOST – šťastné místo pro vaše dítě.

Cíle rozvoje:

 • Na základě vyhodnocování vývoje jednotlivých dětí poskytovat dětem podporu a příležitosti k vyrovnání vzdělávací mezery s důrazem na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Poskytovat pedagogům podporu k dalšímu vzdělávání a toto vzdělávání směřovat ke zkvalitňování pedagogických kvalit učitele v souladu s koncepcí mateřské školy.
 • Zařadit jazykové vzdělávání do předškolního vzdělávání formou jazykové propedeutiky dle možností a zájmu rodičů a zvyšovat kompetence pedagogů k výuce cizího jazyka.
 • V rámci školního stravování zajišťovat pestrou a výživově hodnotnou stravu pro děti. Vést děti ke zdravému životnímu stylu a získávat správné stravovací návyky. Zvyšovat atraktivitu školního stravování a zdravého životního stylu. Spolupracovat s rodinou.
 • Provádět prevenci rizikového chování mezi dětmi. Učit rozeznávat a reagovat na rizikové chování.
 • Podporovat polytechnické vzdělávání a utvářet u dětí zájem o techniku, manipulaci s různými předměty, činnost s konstruktivními stavebnicemi, přírodními materiály. Zapojovat se do aktivit Malé technické univerzity.
 • V rámci rozvoje počítačové gramotnosti pořízení interaktivní tabule a její intenzivní využití v rámci vzdělávání.
 • Podporovat aktivity v oblasti EVVO. Zapojení mateřské školy do projektů EVVO.
 • Podporovat účast pedagogů v účasti na vzdělávacích programech polytechnického směru, ITC a EVVO.
 • Iniciovat v rodičích užší zájem o dění v mateřské škole a vzájemnou spolupráci a to formou propagace školy, zkvalitňováním dosavadních služeb a poskytováním nových aktivit dle požadavku trhu.
 • Zabezpečit budovu MŠ bezpečnostním zařízením.
 • Budování image školy.
 • Prostředí mateřské školy vylepšovat a vybavovat certifikovaným zařízením. Nové prvky zaměřovat na rozvoj dítěte po všech jeho stránkách.
 • Využívat umístění mateřské školy a jejího okolí k rozvoji dítěte v oblasti poznávací, tělesné i postojové.
 • Snažit se udržet finanční dostupnost námi poskytovaných služeb pro rodiče a jejich děti.

Strategické zaměření je založeno na dlouhodobých a trvalých vztazích s rodiči a širokou veřejností, poskytováním kvalitních služeb, přijímáním kritiky, posilováním společenských vztahů.

Tato koncepce vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 – 2015 a Královéhradeckého kraje 2012 - 2016.

Na základě výsledků analýz, aktuální situace a úspěchu nových projektů budou prováděny změny pro zvyšování kvality práce mateřské školy, plnění legislativních požadavků a potřeb rodičů a veřejnosti.

Zdroje:

 1. MŠMT. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR [online]. 2011 [cit. 2014-07-29]. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/dlouhodoby-zamer-reg/dzcr_2011.pdf
 2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016. In: [online]. [cit. 2014-07-29]. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-51780/