Kritéria

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 

     Vzhledem ke kapacitním možnostem Mateřské školy RADOST, Třebihošť a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon / a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující kritéria, podle kterých dochází k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:

  1. Děti, které ve školním roce 2016/2017 dovrší věku šesti let, tj. děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky (zákonný zástupce předloží doklad o odkladu povinné školní docházky).
  2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm zapsaným nejpozději 15. 3. 2016 v obci Třebihošť, které dovrší k 31. 12. 2016 věku 3 let.

(Podle zákona o obcích dbá obec na zajištění podmínek pro vzdělávání svých občanů. Provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel – obec. Bylo by proto nelogické, aby se v mateřské škole vzdělávaly děti, které nemají trvalý pobyt a děti, které tam trvalý pobyt mají, aby nebyly přijaté).

  1. Děti s trvalým pobytem ve smluvních obcích (Trotina, Zábřezí, Zdobín, Úhlejov), které dovrší k 31. 12. 2016 věku 3 let.
  2. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec                                                                  

(Přítomnost sourozence má pozitivní vliv na začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí a podporuje soudržnost sourozenců.)

  1. Dítě starší 3 let k 31. 12. 2016                                                                                                   
  2. Dítě s trvalým pobytem v jiné obci                  
  3. Dítě mladší 3 let k 31. 12. 2016

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

V případě bodové rovnosti bude rozhodující věk dítěte  – starší bude upřednostněno.

 

     U žádostí podaných ve stanoveném termínu daného roku nerozhoduje o přijetí dítěte do MŠ datum podání ani pořadí podané žádosti.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                   Bc. Jitka Punnerová

                                                                                    ředitelka MŠ RADOST, Třebihošť